Všeobecné obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

www.bratislavastory.com (ďalej len „VOP")

 

 
I. Predmet úpravy
 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Objednávateľa a Predávajúceho, Obchodné meno: Ing. Martin Drugaj, so sídlom Liptovský Peter 176, 03301 Liptovský Peter, IČO: 50559231, DIČ: 1078040854, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, číslo živnostenského registra: 540-20112, zo dňa 01.11.2016 (ďalej len ako „Predávajúci" alebo „BratislavaStory" ), pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom web stránky www.bratislavastory.com a cez e-­shop umiestnený na internetovej stránke (ďalej tiež ako „VOP"). Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok BratislavaStory dodať objednávateľovi / kupujúcemu objednaný tovar podľa druhu a množstva, do určeného miesta a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.
 
II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
 1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej BratislavaStory dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva", alebo tiež „zmluva") dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná Predávajúcemu prostredníctvom internetovej web stránky www.bratislavastory.com
 2. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.bratislavastory.com a jeho odoslaním cez e-shop.
 3. Po zaslaní objednávky je objednávateľovi automaticky doručené potvrdenie o prijatí objednávky na e-mail, ktorý objednávateľ uviedol v objednávke. Doručením potvrdenia Predávajúci potvrdzuje, že objednávku prijíma.
 4. Odoslaním objednávky objednávateľ vyhlasuje že:
  1. sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
  2. bol poučený v súlade s týmito obchodnými podmienkami o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy,
  3. udeľuje bezvýhradný súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov") a s týmito VOP pre potreby dokončenia obchodu zo strany Predávajúceho.
  4. v prípade, ak objednávateľ uvádza aj osobné údaje oprávnenej osoby, že tak robí iba s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, ktorý je spôsobilý Predávajúcemu kedykoľvek po predchádzajúcom vyžiadaní preukázať.
  5. vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.
 
III. Povinnosti predávajúceho
 1. BratislavaStory sa objednávateľovi zaväzujeme dodať druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v čase odoslania objednávky.
 2. V prípade pokiaľ nebude možné tovar dodať za určených podmienok stanovených v objednávke, je Predávajúci povinný o tomto informovať Objednávateľa a to ihneď ako to bude možné.
 3. Tovar bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
 
IV. Kúpna cena za tovar
 1. Ceny za tovary uvedené na e-shope Predávajúceho sú aktuálne a platné v čase objednania tovaru. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v okamžiku objednania. Nie sme platcami DPH.
 2. Konečná kúpna cena nezahŕňa náklady za prepravu tovaru prípadne poštovné do miesta určeného objednávateľom. Náklady za dopravu budú kupujúcemu účtované zvlášť a to podľa spôsobu prepravy tovaru na miesto určenia objednávateľom.
 3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
 
V. Spôsob platby
 1. Spôsob platby je možný platbou na faktúru so splatnosťou, alebo formou dobierky. Platba aj ceny sú uvádzané v EURách. Faktúru Objednávateľ obdrží v elektronickej podobe - e-mailom.
 
VI. Dodacie podmienky
 1. BratislavaStory objednávky vybavuje priebežne každý pracovný deň. V prípade vypredania tovaru si Predávajúci vyhradzuje právo na zrušenie objednávky. O zrušení objednávky Predávajúci vždy informuje Objednávateľa telefonicky alebo e-mailom.
 2. Miestom dodanie je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a Predávajúci ju ako miesto dodania v potvrdení objednávky potvrdil.
 
VII. Spôsob doručenia
 1. Objednaný tovar je zasielaný Slovenskou poštou.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou VOP je Cenník poštovného: Tovar zasielaný na dobierku cez Slovenskú poštu stojí 2,50 €. Zásielku bez dobierky zasielame cez Slovenskú poštu za 1,50 €.
 3. V cene poštovného sú zahrnuté všetky ostatné poplatky vrátane balného a zásielky sú doručované výhradne na území Slovenskej republiky.

 

VIII. Osobný odber
 1. Po objednaní tovaru cez internetovú stránku www.bratislavastory.com je možné si tovar vyzdvidhnúť aj osobne na odbernom mieste PreSkoly.sk na Mánesovom námestí 6, 85101 Bratislava (mapa tu).
 2. Objednaný tovar musí byť uhradený vopred prevodom na účet.
 3. O možnosti vyzdvihnúť objednávku bude Objednávateľ informovaný e-mailom. Nie je možné si objednávku vyzdvihnúť pred doručením tohto informačného e-mailu.
 
IX. Zodpovednosť za vady
 1. Podrobnosti o právach odberateľa, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady zo strany Predávajúceho a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasť týchto VOP.
 
X. Záručná doba
 1. Na predávaný tovar, ak nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.
 2. BratislavaStory ručí zákazníkovi za:
  1. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom 
  2. dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
  3. dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke
  4. priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak
 3. BratislavaStory nenesie zodpovednosť za:
  1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (kuriér alebo pošta)
  2. oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 
XI. Zrušenie a odvolanie objednávky
 1. Dokiaľ nebola objednávka objednávateľovi expedovaná, môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, BratislavaStory vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.
 2. V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku") je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 
XII. Doba vybavenia reklamácie
 1. Reklamácie príjma a vybavuje BratislavaStory v pracovných dňoch prostredníctvom e­-mailu (info@bratislavastory.com), alebo písomne.
 2. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie objednávateľovi.
 3. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od odoslania reklamovaného tovaru. O výsledku Predávajúci informuje prostredníctvom e­‐mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.
 4. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na náklady Predávajúceho a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
 
XIII. Záverečné ustanovenie
 1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť a platnosť dňom 4.4.2017  
 2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.bratislavastory.com
 3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
 4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.
 
VOP vydané a prijaté dňa: 04.04.2017
www.bratislavastory.com
facebook - BratislavaStory   instagram - bratislavastory © 2015 - 2024 BratislavaStory.com Všetky práva vyhradené.